Trysorydd

Trosolwg

Mae Sinfonia Cymru yn awyddus i benodi Trysorydd sydd â diddordeb angerddol mewn cerddoriaeth i ymuno â’r Bwrdd fel Ymddiriedolwr.

Mae Sinfonia Cymru yn gerddorfa siambr sy’n edrych at y dyfodol, wedi ei lleoli yng Nghaerdydd, sy’n cynorthwyo cerddorion proffesiynol ifanc ar ddechrau eu gyrfaoedd, ac yn rhannu profiadau cerddorol arbennig â phobl Cymru. Cafodd ymrwymiad y gerddorfa i ragoriaeth ac arloesedd ei gydnabod yn ddiweddar gan Gyngor Celfyddydau Cymru trwy gynyddu ei chyllid refeniw blynyddol. Mae Sinfonia Cymru yn gosod cerddorion proffesiynol ifanc ar flaen ei weledigaeth feiddgar, gan roi mwy o gyfleoedd i arbrofi a rhoi cynnig ar syniadau newydd. Mae gan Sinfonia Cymru enw da cynyddol am wneud pethau mewn ffyrdd gwahanol, ac mae wedi denu cydnabyddiaeth yn y cyfryngau cenedlaethol ac o fewn y sector am ei gwaith, gan ddatblygu’n gyflym a thyfu’n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae Sinfonia Cymru yn gwmni cyfyngedig trwy warant, ac yn elusen gofrestredig. Mae’r gerddorfa’n gweithredu fel sefydliad nid er elw, ac yn cael ei chyllido gan Gyngor Celfyddydau Cymru, trwy incwm o berfformiadau ac incwm codi arian. Cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd yn ddeufisol, ac maent yn digwydd, fel arfer, yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, gan ddechrau am 6pm. Rhestrir Ymddiriedolwyr presennol Sinfonia Cymru isod.

Bydd y Trysorydd yn gwneud y canlynol:

  • Sicrhau bod yr elusen yn cadw cyfrifon cywir
  • Adolygu perfformiad ariannol yr elusen
  • Llunio neu adolygu polisïau ar gyfer cyllid a buddsoddi
  • Sicrhau bod gan yr elusen reolaethau ariannol cadarn ac effeithiol yn eu lle
  • Cysylltu â staff ariannol a’r swyddfa a gydag archwiliwr annibynnol yr elusen
  • Adrodd ar faterion ariannol i’r Ymddiriedolwyr
  • Cyfrannu at ddatblygiad strategol y sefydliad mewn modd positif, gan oruchwylio gweledigaeth a nod y gerddorfa, a gweithio ochr yn ochr â’r Prif Swyddog Gweithredol ac Ymddiriedolwyr eraill i alluogi cryfhau a thwf pellach

Er mwyn cynorthwyo swyddogaeth ariannol y sefydliad ymhellach, mae Sinfonia Cymru yn recriwtio ar gyfer Rheolwr Cyllid llawrydd/Cwmni Cyfrifyddu ar hyn o bryd.

Os oes gennych ddiddordeb yn y rôl anweithredol hon, anfonwch neges e-bost at Sophie Lewis, y Prif Weithredwr, (sophie@sinfoniacymru.co.uk) yn nodi eich cymhwyster erbyn dydd Gwener 31 Mawrth 2017.

Ymddiriedolwyr Presennol

Lucy Stout (Cadeirydd) Cyfarwyddwr Datblygu, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Peter Bellingham, Peter Bellingham Arts Consulting
Matt Carwardine-Palmer, Cyfarwyddwr Marchnata a Gwerthiant, Opera Cenedlaethol Cymru
David Jackson, Cyfarwyddwr Artistig, Canwr y Byd Caerdydd
Ian Morris, Partner, Chandler KBS
Kempton Rees, Partner, Darwin Gray
Catrin Slater, Cyfarwyddwr, Ymddiriedolaeth Cerddoriaeth Canolbarth Cymru
Gaye Williams, twristiaeth Gorllewin Cymru
Bartosz Woroch, Fiolinydd

Orchestra Biography – Welsh